Apple Watch Series 5 bổ sung màn hình luôn bật, do đó, nó có thể hiển thị thời gian mọi lúc. Một la bàn bổ sung hỗ trợ điều hướng và cải thiện bài đọc độ cao. Các mô hình di động đạt được một chế độ SOS quốc tế.